TS. NGUYỄN HOÀNG CHINH

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học

TS. HỒ THANH TÂM

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học

TS. CHỬ LƯƠNG LUÂN

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học

TS. BS. PHẠM LÊ DUY

Lĩnh vực: Công nghệ y dược

TS. BS. ĐÀO VĂN TÚ

Lĩnh vực: Công nghệ y dược

TS. NINH THẾ SƠN

Lĩnh vực: Công nghệ y dược

TS. THẠCH THÀNH TRUNG

Lĩnh vực: Công nghệ y dược

TS. LÝ QUANG VIỆT

Lĩnh vực: Công nghệ môi trường

TS. TRẦN VĂN HUY

Lĩnh vực: Công nghệ môi trường

TS. LÊ THỊ HƯƠNG

Lĩnh vực: Công nghệ môi trường

TS. NGUYỄN VĂN HIẾU

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

TS. NGUYỄN VĂN NGHĨA

Lĩnh vực: Công nghệ vật liệu mới

TS. HUỲNH TRỌNG PHƯỚC

Lĩnh vực: Công nghệ vật liệu mới

TS. NGUYỄN PHAN THẮNG

Lĩnh vực: Công nghệ vật liệu mới

TS. ĐẶNG ĐỨC HUY

Lĩnh vực: Công nghệ môi trường

TS. ĐOÀN LÊ HOÀNG TÂN

Lĩnh vực: Công nghệ vật liệu mới

TS. NGUYỄN VĂN DŨNG

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

ThS. MAI VĂN THANH TÂM

Lĩnh vực: Công nghệ môi trường

TS. NGUYỄN THU PHƯƠNG

Lĩnh vực: Công nghệ vật liệu mới

TS. HUỲNH THẾ THIỆN

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin