TS. Đặng Đức Huy

Lĩnh vực: Công nghệ môi trường

ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH

Lĩnh vực: Công nghệ môi trường

ThS. Nguyễn Duy Hà

Lĩnh vực: Công nghệ y dược

TS. Huỳnh Trọng Phước

Lĩnh vực: Công nghệ vật liệu mới

TS. Lê Văn Lịch

Lĩnh vực: Công nghệ vật liệu mới

TS. Nguyễn Duy Trinh

Lĩnh vực: Công nghệ vật liệu mới

TS. Đoàn Lê Hoàng Tân

Lĩnh vực: Công nghệ vật liệu mới

TS. Phạm Tiến Đức

Lĩnh vực: Công nghệ môi trường

TS. Trần Nguyễn Hải

Lĩnh vực: Công nghệ môi trường

TS. Hoàng Văn Xiêm

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

TS. Võ Văn Giàu

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học