QCV2006 - PGS. TS. Bùi Thế Duy

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

QCV2007 - PGS. TS. Phạm Bảo Sơn

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

QCV2003 - PGS.TS. Hoàng Minh

Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học...

QCV2003 - PGS. TS. Đỗ Năng Toàn

Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội