I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: TS. LÝ QUANG VIỆT
- Ngày sinh : 02/11/1985
- Giới tính: Nam   Nữ  
- Dân tộc: Kinh  
- Đơn vị đang công tác: Đại học Công Nghiệp Thiên Tân
- Lĩnh vực: Công nghệ môi trường

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Bài báo khoa học đã đăng/nhận đăng trên tạp chí trong và ngoài nước

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27