I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: TS. NGUYỄN PHAN THẮNG
- Ngày sinh : 20/12/1987
- Giới tính: Nam   Nữ  
- Dân tộc: Kinh  
- Đơn vị đang công tác: Đại học Gachon, Hàn Quốc
- Lĩnh vực: Công nghệ vật liệu mới

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Bài báo khoa học đã đăng/nhận đăng trên tạp chí trong và ngoài nước

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1