I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: TS. NGUYỄN VĂN DŨNG
- Ngày sinh : 12/03/1985
- Giới tính: Nam   Nữ  
- Dân tộc: Kinh  
- Đơn vị đang công tác: Trường đại học Kyung Hee, Korea
- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Bài báo khoa học đã đăng/nhận đăng trên tạp chí trong và ngoài nước

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Báo cáo khoa học đã đăng/nhận đăng toàn văn hoặc được giải thưởng

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1