I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: Đào Văn Tú
- Ngày sinh : 11/03/1985
- Giới tính: Nam   Nữ  
- Dân tộc: Kinh  
- Đơn vị đang công tác: Bệnh viện K
- Lĩnh vực: Công nghệ y dược
- Link video giới thiệu bản thân: tại đây

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1. Bài báo khoa học đã đăng/nhận đăng trên tạp chí trong và ngoài nước

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4
5
6
7

2. Báo cáo khoa học đã đăng/nhận đăng toàn văn hoặc được giải thưởng

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1

3. Chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu

STT Nội dung Phân loại Trách nhiệm Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

III. THÀNH TÍCH KHÁC

2014 - Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở - QĐ 72/BVK-QĐ ngày 03/02/2015 -Bệnh viện K 2015 - Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở - QĐ 50/BVK-QĐ ngày 28/1/2016 - Bệnh viện K 2016 - Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở - QĐ 49/BVK- QĐ ngày 13/1/2017 -Bệnh viện K 2017 - Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở - QĐ 2663/QĐ-BVK ngày 25/12/2017 -Bệnh viện K 2018 - Chiến sỹ thi đua cấp Bộ - QĐ 4193/QĐ-BYT ngày 29/06/2018- Bộ Y tế 2019 - Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu - QĐ 1251/QĐ-BYT ngày 04/04/2019- Bộ Y tế 08/2019 – Danh sách 1 trong 392 đảng viên trẻ tiêu biểu được gặp mặt và tuyên dương bởi Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-ga-p-mat-dang-vien-tre-tieu-bieu-lam-theo-loi-bac-562503.html) (https://www.dropbox.com/s/ltij2i1c9t9eqz4/Cong%20van%20%20-%20Dang%20vien%20tre%20tieu%20bieu%20hoc%20tap%20va%20lam%20theo%20loi%20Bac.jpg?dl=0)

IV. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

- Khám bệnh tình nguyện tại Hà Giang (https://www.dropbox.com/s/cw9cpo63btjpiv6/595-%20COng%20van%20di%20tinh%20nguyen%20Kham%20chua%20benh%20o%20Ha%20Giang.pdf?dl=0) - Khám bệnh tình nguyện hưởng ứng ngày sức khỏe thế giới (https://www.dropbox.com/s/elzi3h9a8bco1a0/02%C4%90TN%20%281%29%20-%20Kham%20benh%20ngay%20su%20khoe%20the%20gioi.pdf?dl=0)