I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: Phan Lữ Chính Nhân
- Ngày sinh : 01/01/1988
- Giới tính: Nam   Nữ  
- Dân tộc: Kinh  
- Đơn vị đang công tác: Viện Tế bào gốc - Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Tp.HCM
- Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
- Link video giới thiệu bản thân: tại đây

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1. Bài báo khoa học đã đăng/nhận đăng trên tạp chí trong và ngoài nước

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2. Báo cáo khoa học đã đăng/nhận đăng toàn văn hoặc được giải thưởng

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3

3. Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình thuộc lĩnh vực xét chọn

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2

4. Chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu

STT Nội dung Phân loại Trách nhiệm Minh chứng (Link file, website ...)
1
2

III. THÀNH TÍCH KHÁC

- Học bổng ODON VALETTE năm 2008, 2013, 2014 - Báo cáo viên xuất sắc 2013 - Hội nghị Khoa học - Trường ĐH KHTN TP Hồ Chí Minh - Báo cáo viên xuất sắc 2014 - Hội nghị CNSH Toàn Quốc - Giải nhất cuộc thi học Olympic các môn khoa học Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: Ánh Sáng Thời Đại 2012 - Giải nhất cuộc thi học Olympic các môn khoa học Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: Ánh Sáng Thời Đại 2014 - Sinh Viên 5 tốt cấp thành - 2010 - Bằng khen Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Mùa Hè Xanh 2009

IV. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

- Liên chi Hội Trưởng Khoa Sinh học 2007-2008; 2008-2009 - Ủy viên Ban thư kí Hội Sinh viên trường 2008-2009 - Chỉ Huy trưởng Mặt trận Thành phố - ĐH KHTN ĐHQG TP. HCM Mùa Hè Xanh 2009 - Đại sứ chương trình mang sách khoa học về Việt Nam 2012 VNBOOK DRIVE